Al meer dan 57 jaar is Oase, gelegen aan de Dommelstraat 10, een begrip in Son en Breugel. Door de jaren heen hebben er verschillende veranderingen plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een moderne uitstraling en een nieuwe bar. Echter onze doelstelling is al die tijd hetzelfde gebleven; Open jeugd- en jongerenwerk voor alle jongeren uit Son en Breugel en omgeving. Alle jeugd is welkom!

Vanuit die doelstelling organiseert Oase veel verschillende activiteiten. Zo worden er onder andere toneellessen gegeven maar is er ook weerbaarheidstraining voor zowel jongens als meisjes. Jaarlijks organiseren we een zomerspektakel op het Oranjeveld en regelmatig komt het zaalvoetbaltoernooi terug. Daarnaast organiseren we ook alcoholvrije stapavonden waar de jeugd begeleid kan uitgaan (Djuice) en is Oase de thuisbasis voor C.V. de Dommelsoppers. En dit is nog maar een greep van activiteiten die al die jaren door Oase georganiseerd zijn.

Om deze activiteiten te kunnen realiseren zijn bij Oase veel vrijwilligers actief die altijd klaar staan voor ons jongerencentrum. We hopen door middel van deze website u beter te informeren over wat er allemaal te doen is bij J.C. Oase. Kom gerust een keer een kijkje nemen.

Tot snel in Jongerencentrum Oase!

Over J.C. Oase

OASE (officieel: Stichting Jongerensociëteit Het Krutje)

Geschiedenis

Oase is een jongerencentrum dat zijn oorsprong kent in 1958 door de oprichting van de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) afdeling Son en Breugel, na bisschoppelijke goedkeuring van de statuten. In 1959 werd ook de vrouwelijke tak opgericht middels de V.K.A.J. (Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd). In 1965 werd de scheiding van jongens en meisjes zo langzamerhand als onacceptabel ervaren, vandaar dat de Vereniging voor Katholiek Werkende Jongeren werd opgericht. Tot 1965 was het jongerencentrum gehuisvest in het parochiehuis onder de vleugels van de kerk. Met het bikken van 40.000 stenen afkomstig van sloophuizen uit Son, werd door veel vrijwilligers eigenhandig een start gemaakt met de bouw van eigen onderkomen: Gebouw Oase. In 1974 werd de rechtspersoonlijkheid omgezet in Stichting Jongerensociëteit Het Krutje. Het gebouw van Oase is tot 1981 eigendom van de kerk geweest, hierna is het gebouw door de stichting overgekocht. In 2008 heeft het jongerencentrum haar 50 jarig jubileum gevierd, iets waar we als vrijwilligers trots op zijn.

Doelstelling

In de statuten staat “De stichting stelt zich ten doel het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning, ontwikkeling en algemene vorming voor de jeugd”. Feitelijk betekend het dat de stichting zich inzet voor ontspanning van de jeugd. De stichting organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd zoals soosavonden, weerbaarheidstrainingen, gameavonden, , diskjockeyconcours, toneellessen, zumba-lessen, weerbaarheidtrainingen, activiteiten op Koninginnedag, een sport en speldag (Zomerspektakel), dansles en ga zo maar door. Natuurlijk kan een belangrijk onderdeel van de stichting hierbij niet ontbreken en dat is de jeugdcarnavalsvereniging de Dommelsoppers met de dansgroepen, een jeugdprins en jeugdprinses met hun eigen raad van elf.

Vrijwilligers

Natuurlijk kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers, want Oase is geen bedrijf met werknemers in dienst die betaald worden voor hun werk. Iedereen is wel ergens goed in en brengt die kwaliteiten mee om het voor de jeugd zo aangenaam mogelijk te maken. Niet alleen voor de activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers, maar ook zo veel als mogelijk voor het onderhoud van het gebouw, het maken van decorstukken, het werven van sponsors en het bestuurlijk overleg met andere verenigingen en het gemeente bestuur. Momenteel zijn er zo’n 120 vrijwilligers in de diverse leeftijdsgroepen actief binnen het jongerencentrum. Zelfs nog vrijwilligers vanaf het begin, maar ook vrijwilligers die vroeger als kind zijn ontspanning zocht in het jongerencentrum.

Gebouw

Het gebouw dateert uit 1965 en dit was inmiddels aan het gebouw ook te zien. Vanaf 2009 zijn we gestart met renovatie van het gebouw. Vrijwilligers zijn hier stapsgewijs mee bezig en inmiddels zijn de toiletten, de keuken, de bar, het plafond en de vloer in de zaal gerenoveerd. Natuurlijk was dit zonder de hulp van alle sponsors niet mogelijk geweest. Natuurlijk staat er nog meer op het programma om het gebouw voor de komende jaren weer optimaal te krijgen.

Over J.C. Oase

Privacyverklaring Stichting Jongerensociëteit Het Krutje

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact metons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje
Dommelstraat 10a
Son en Breugel
info@jc-oase.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren/benaderen als lid;
 • Om u te registeren/benaderen als vrijwilliger;
 • Maken en plaatsen van groepsfoto’s;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht:
 • Foto / gebruik van foto.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Op dit moment maken we geen gebruik van derde partijen voor enige verwerkingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Over J.C. Oase

Gedragscode Stichting Jongerensociëteit Het Krutje

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje heeft een actief vrijwilligersbeleid.

Voor de gedragscode welke we hanteren sluiten we aan bij de uitleg van Platform Vrijwillige Inzet.

De pagina vind u hier : http://www.nov.nl

 

Als vertrouwenspersoon kunnen we rekenen op het Vrijwilligerssteunpunt van de LEVgroep.

Contactpersoon : Ismene.Borger@levgroep.nl

 

Over J.C. Oase

Algemene Voorwaarden Stichting Jongerensociëteit Het Krutje

De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de door Stichting Jongerensociëteit Het Krutje uitgebrachte offertes en overeenkomsten.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtnemer: Stichting Jongerensociëteit Het Krutje, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Eindhoven onder nr. 41087147 gevestigd en kantoor houdende Dommelstraat 10a te Son en Breugel.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting Jongerensociëteit Het Krutje een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt.
  3. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Stichting Jongerensociëteit Het Krutje tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen.
  4. Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.
  5. Incompany opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door Stichting Jongerensociëteit Het Krutje uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.
  6. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
  7. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.
  8. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
  9. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
  10. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.
 2. Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, is deze geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging. Met een getekende overeenkomst wordt een verplichting aangegaan.
 4. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Uitvoering en gedragsregels

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij uitvoering van opdrachten worden indien nodig derden betrokken.

 

Artikel 4 Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en – gegevens, rapporten, adviezen,brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en -gegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer of extern belegd intellectueel eigenaar en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 5 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

 

Artikel 6 Medewerking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
 2. De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van training of coaching als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
 3. Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van de opdrachtnemer.
 4. Mochten deze zaken (lid 1 t/m 3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen (artikel 8).

 

Artikel 7 lid 1 Annulering en wijziging

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 2. Annulering of wijzigen van Open – en Incompany Trainingen kan alleen schriftelijk of per email en hiervoor geldt onderstaande vergoedingsregeling.
  • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang is opdrachtgever €60 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 28 tot 14 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot en met 14 dagen voor aanvang van de training wordt 100% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.
 3. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen prijs.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop e.d. te weigeren, indien opdrachtnemer van oordeel is dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
 5. Indien opdrachtgever de overeenkomst van opdrachten, anders dan Open – en Incompany Trainingen vroegtijdig wenst te beëindigen of van Stichting Jongerensociëteit Het Krutje verlangt dat zij haar dienstverlening opschort vanwege factoren die niet voor rekening van Stichting Jongerensociëteit Het Krutje komen, is opdrachtgever aan Stichting Jongerensociëteit Het Krutje een vergoeding verschuldigd, ten minste gelijk aan de door Stichting Jongerensociëteit Het Krutje gederfde omzet voor de resterende looptijd van de overeenkomst.
 6. Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
 7. Hoewel opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen van aard en omvang van de overeenkomst in te stemmen welwillend wil overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/acteurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/acteurs begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 4. Uitval van een trainer/acteur door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Tarief en kosten

 1. De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen, waaronder btw-heffingen.
 2. Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.
 3. Tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld. De geldende tarieven voor de opdrachtuitvoering is afhankelijk van het kalenderjaar waarbinnen de opdrachtuitvoering plaatsvindt.

 

Artikel 10 Facturering

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 2. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden (adviseurs, trainers, coaches en acteurs).
 4. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
 6. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
 7. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.
 8. Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

 

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd.
 2. Een klacht dient schriftelijk dan wel per email aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer behandelt de klant zoals geschreven in de klachtenprocedure.
 4. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk dan wel per email meedelen aan opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy reglement registratie persoonsgegevens deelnemers

 1. Ten behoeve van de registratie en certificering van deelnemers aan een training legt Stichting Jongerensociëteit Het Krutje persoonsgegevens vast in daartoe bestemde bronnen.
 2. Deelnemers worden voorafgaand aan een training schriftelijk toestemming gevraagd akkoord te gaan met vastlegging van deze gegevens.
 3. Stichting Jongerensociëteit Het Krutje ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht worden genomen welke zijn voorgeschreven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 14 Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht
 2. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht.

 

Artikel 15 Slotbepaling

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

 

 

Versie: mei 2018