Al meer dan 57 jaar is Oase, gelegen aan de Dommelstraat 10, een begrip in Son en Breugel. Door de jaren heen hebben er verschillende veranderingen plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een moderne uitstraling en een nieuwe bar. Echter onze doelstelling is al die tijd hetzelfde gebleven; Open jeugd- en jongerenwerk voor alle jongeren uit Son en Breugel en omgeving. Alle jeugd is welkom!

Vanuit die doelstelling organiseert Oase veel verschillende activiteiten. Zo worden er onder andere toneellessen gegeven maar is er ook weerbaarheidstraining voor zowel jongens als meisjes. Jaarlijks organiseren we een zomerspektakel op het Oranjeveld en regelmatig komt het zaalvoetbaltoernooi terug. Daarnaast organiseren we ook alcoholvrije stapavonden waar de jeugd begeleid kan uitgaan (Djuice) en is Oase de thuisbasis voor C.V. de Dommelsoppers. En dit is nog maar een greep van activiteiten die al die jaren door Oase georganiseerd zijn.

Om deze activiteiten te kunnen realiseren zijn bij Oase veel vrijwilligers actief die altijd klaar staan voor ons jongerencentrum. We hopen door middel van deze website u beter te informeren over wat er allemaal te doen is bij J.C. Oase. Kom gerust een keer een kijkje nemen.

Tot snel in Jongerencentrum Oase!

Over J.C. Oase

OASE (officieel: Stichting Jongerensociëteit Het Krutje)

Geschiedenis

Oase is een jongerencentrum dat zijn oorsprong kent in 1958 door de oprichting van de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) afdeling Son en Breugel, na bisschoppelijke goedkeuring van de statuten. In 1959 werd ook de vrouwelijke tak opgericht middels de V.K.A.J. (Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd). In 1965 werd de scheiding van jongens en meisjes zo langzamerhand als onacceptabel ervaren, vandaar dat de Vereniging voor Katholiek Werkende Jongeren werd opgericht. Tot 1965 was het jongerencentrum gehuisvest in het parochiehuis onder de vleugels van de kerk. Met het bikken van 40.000 stenen afkomstig van sloophuizen uit Son, werd door veel vrijwilligers eigenhandig een start gemaakt met de bouw van eigen onderkomen: Gebouw Oase. In 1974 werd de rechtspersoonlijkheid omgezet in Stichting Jongerensociëteit Het Krutje. Het gebouw van Oase is tot 1981 eigendom van de kerk geweest, hierna is het gebouw door de stichting overgekocht. In 2008 heeft het jongerencentrum haar 50 jarig jubileum gevierd, iets waar we als vrijwilligers trots op zijn.

Doelstelling

In de statuten staat “De stichting stelt zich ten doel het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning, ontwikkeling en algemene vorming voor de jeugd”. Feitelijk betekend het dat de stichting zich inzet voor ontspanning van de jeugd. De stichting organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd zoals soosavonden, weerbaarheidstrainingen, gameavonden, , diskjockeyconcours, toneellessen, zumba-lessen, weerbaarheidtrainingen, activiteiten op Koninginnedag, een sport en speldag (Zomerspektakel), dansles en ga zo maar door. Natuurlijk kan een belangrijk onderdeel van de stichting hierbij niet ontbreken en dat is de jeugdcarnavalsvereniging de Dommelsoppers met de dansgroepen, een jeugdprins en jeugdprinses met hun eigen raad van elf.

Vrijwilligers

Natuurlijk kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers, want Oase is geen bedrijf met werknemers in dienst die betaald worden voor hun werk. Iedereen is wel ergens goed in en brengt die kwaliteiten mee om het voor de jeugd zo aangenaam mogelijk te maken. Niet alleen voor de activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers, maar ook zo veel als mogelijk voor het onderhoud van het gebouw, het maken van decorstukken, het werven van sponsors en het bestuurlijk overleg met andere verenigingen en het gemeente bestuur. Momenteel zijn er zo’n 120 vrijwilligers in de diverse leeftijdsgroepen actief binnen het jongerencentrum. Zelfs nog vrijwilligers vanaf het begin, maar ook vrijwilligers die vroeger als kind zijn ontspanning zocht in het jongerencentrum.

Gebouw

Het gebouw dateert uit 1965 en dit was inmiddels aan het gebouw ook te zien. Vanaf 2009 zijn we gestart met renovatie van het gebouw. Vrijwilligers zijn hier stapsgewijs mee bezig en inmiddels zijn de toiletten, de keuken, de bar, het plafond en de vloer in de zaal gerenoveerd. Natuurlijk was dit zonder de hulp van alle sponsors niet mogelijk geweest. Natuurlijk staat er nog meer op het programma om het gebouw voor de komende jaren weer optimaal te krijgen.

Over J.C. Oase

Privacyverklaring Stichting Jongerensociëteit Het Krutje

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact metons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje
Dommelstraat 10a
Son en Breugel
info@jc-oase.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren/benaderen als lid;
 • Om u te registeren/benaderen als vrijwilliger;
 • Maken en plaatsen van groepsfoto’s;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht:
 • Foto / gebruik van foto.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Op dit moment maken we geen gebruik van derde partijen voor enige verwerkingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Over J.C. Oase

Gedragscode Stichting Jongerensociëteit Het Krutje

Stichting Jongerensocieteit ‘t Krutje heeft een actief vrijwilligersbeleid.

Voor de gedragscode welke we hanteren sluiten we aan bij de uitleg van Platform Vrijwillige Inzet.

De pagina vind u hier : http://www.nov.nl

 

Als vertrouwenspersoon kunnen we rekenen op het Vrijwilligerssteunpunt van de LEVgroep.

Contactpersoon : Ismene.Borger@levgroep.nl